FIRMA    
INWESTYCJE    
INFORMACJE BIEŻĄCE    
KONTAKT    
Porada fachowca
 
Gotowe pytania i odpowiedzi znajdą Państwo w naszej Poradzie fachowca
Katalog linków
 
www.digitalart.pl
 

Podstawowe informacje o firmie

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „OSTOJA” Sp. z o.o.

Siedziba:  05-084 Leszno ul.Tuwima 16

Telefony: 

                  biuro - 22/ 733-19-43

                  księgowość -  22/ 796-27-75

                  fax - 22/ 733-19-06
 
Stan prawny 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „OSTOJA” jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązana została w dniu 3 kwietnia 2000r. Aktem notarialnym Rep. A Nr 2540/2000.  

 Spółka została wpisana do rejestru handlowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XVI Wydział Gospodarczo-Rejestrowego w dziale B pod numerem RHB 60793 i posiada 

osobowość prawną zgodnie z przepisami prawa polskiego.

W 2002r. Spółkę zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000119299.

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, ustawy z dnia  2 lipca 1994r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych oraz przepisów Kodeksu Handlowego.

 

Przedmiotem działalności Spółki jest:

-         budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu;

-         wynajmowanie lokali użytkowych znajdujących się w zasobach spółki;

-         nabywanie budynków mieszkalnych;

-         przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych do  
          zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu;

-         sprawowanie zarządu budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi  
          własności spółki;

-         prowadzenie innej działalności związanej z budownictwem  
          mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na:

a)     budowanie lokali mieszkalnych i użytkowych,

b)     przeprowadzanie remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie 
        będących własnością spółki,

c)     pełnieniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie budownictwa 
        mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej,

d)     nabywaniu terenów pod budownictwo mieszkaniowe.

 

Numer statystyczny   REGON :  016348707

Numer identyfikacji Podatkowej     

NIP: 118-15-77-346

Numer konta firmy ,

BPH S.A. O/Pruszków  88 1240 6380 1111 0000 5111 8088

Zarząd  jest dwuosobowy.

Prezes Zarządu :  Zbigniew Kłaczyński

Zrealizowane obiekty i zamierzenia inwestycyjne

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Ostoja” zrealizowało  budowy  trzech budynków  mieszkalnych Lesznie o łącznej liczbie 238 mieszkań. .

- ul.Tuwima 20   - 110 lokali mieszkalnych

- ul.Tuwima 16   -   64 lokale mieszkalne

- ul.Sochaczewska 66 -   64 lokale mieszkalne