WŁASNE LOKUM

Towarzystwo Budownictwa Społecznego ,,Ostoja’’
ostoją stabilizacji i gwarantem uzyskania własności mieszkania

,,WŁASNE LOKUM’’

Program mieszkaniowy TBS ,,OSTOJA’’

Wstęp

Program mieszkaniowy ,,Własne lokum’’ jest priorytetem inwestycyjnym
Spółki TBS ,,Ostoja’’ w realizacji własnej polityki mieszkaniowej
skierowanej do osób, które oczekują stabilizacji mieszkaniowej za
umiarkowaną stawkę czynszu i uzyskania prawa własności lokalu, który
zamieszkują.

Cele programu

Podstawowym celem programu jest stopniowy wykup mieszkania
poprzedzony najmem lokalu z dojściem do własności. Poprzez
systematyczną spłatę ceny mieszkania wraz z czynszem umożliwia
wykupienie najmowanego lokalu.
Program wpisuje się w rządową politykę mieszkaniową, której głównym
celem jest zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych przede wszystkim tym
osobom, które ze względów dochodowych nie mogą sobie pozwolić na
zakup mieszkania, natomiast stać je na najem za umiarkowaną stawkę
czynszu. Stawka czynszu obejmująca także spłaty kredytu zaciągniętego
przez Spółkę jest niższa od wolnorynkowego najmu.

Opis programu

Program mieszkaniowy ,,Własne lokum’’ opiera się na idei stopniowego
wykupu mieszkania.

Nabycie lokalu rozłożone jest na trzy etapy. Pierwszym jest wpłata
partycypacji w kosztach budowy mieszkania.
Drugim etapem jest najem, w czasie którego najemca lokalu spłaca
najmowane mieszkanie. W trzecim etapie uzyskuje prawo własności do
lokalu, które zamieszkuje.
Od momentu podpisania umowy przedwstępnej, przyszły nabywca lokalu
uiszcza opłatę partycypacyjną w wysokości 30 % kosztów przedsięwzięcia
inwestycyjno-budowlanego przypadających na dany lokal.
Od podpisania umowy najmu najemca zobowiązany jest do wnoszenia
comiesięcznej wpłaty zaliczek na poczet lokalu (rat kredytu) płatnych
z czynszem. Zaliczka (rata kredytu) uwzględnia stałą kwotę spłaty kapitału
oraz wysokość obowiązujących odsetek na dzień spłaty. Wysokość
oprocentowania może ulegać zmianie wraz ze zmianą WIBOR-u.
Wartość lokalu, która będzie podstawą ustalania wysokości zaliczek
określana będzie na podstawie kosztów przygotowania inwestycyjnego,
kosztów budowy, wartości gruntu i kosztów pozyskania kredytu przez
Spółkę.
W celu umożliwienia przyszłym nabywcom własnej aranżacji lokalu,
mieszkania oddawane będą w stanie developerskim. Stan taki
zapobiegnie ujednoliceniu sposobu wykończenia lokali (jak w przypadku
mieszkań czynszowych) i obniży koszty przedsięwzięcia inwestycyjnego, a
tym samym koszty nabycia lokalu.

Adresaci programu

Adresatami programu są przede wszystkim osoby, które nie mogą uzyskać
kredytu ze względu na zbyt niskie zarobki, ale mimo to w przyszłości
chciałyby mieć swoje własne lokum.
Brak zdolności kredytowej tych osób ze względu na ich sytuację finansową
uniemożliwia uzyskanie kredytu, natomiast pozwala na wnoszenie opłat za
najem lokalu o wyższym standardzie technicznym i funkcjonalnym

uwzględniających także spłaty kredytu zaciągniętego przez Spółkę TBS
,,OSTOJA’’.

Nabór wniosków

Nabór i rozpatrywanie wniosków przeprowadzane będzie przez Zarząd
Spółki.
Szczegóły naboru i niezbędne formularze można uzyskać na stronie
internetowej Spółki www.tbs-ostoja.pl


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROGRAMIE

Prezes Zarządu Spółki
Zbigniew Piotrzkowski